Нашите стандарти


Нашите стандарти за качество
КРАТКИ СРОКОВЕ, ВИСОКО КАЧЕСТВО, КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ

 

Прилагаме собствена стандартизирана, изпитана и надеждна система за корабостроене и кораборемонт.

Качеството е неразделна част от бизнес принципите на компанията. Тези принципи ни помагат да предоставяме безопасни, изгодни и висококачествени продукти и услуги

 

Стремежът ни към съвършенство се изразява чрез:

 • Съобразяване в максимална степен с изискванията на клиента;
 • Непрекъснато подобряване на ефективността на процесите в кораборемонта и корабостроенето чрез развитие и подобряване на инфраструктурата;
 • Увеличаване на пазарния дял и задържане на позицията на компанията на пазара в областта на кораборемонта;
 • Непрекъснато усъвършенстване и повишаване ефективността на системата за управление на качеството в съответствие със стандарта EN ISO 9001-2015;
 • Спазване изискванията на държавните и международни стандарти;
 • Спазване изискванията на Класификационните организации;
 • Стриктно спазване изискванията за здраве и безопасност;
 • Подобряване на организацията и спазване на работното време.

 

Нашите стандарти за опазване на околната среда
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА, ЧИСТ ПРОДУКТ, ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

 

Опазването на околната среда е наша обща отговорност.

Ръководството, служителите и работниците ни са запознати с отговорността за поддържането на Система за управление на околната среда, в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 140901.


Стремежът ни към чиста околна среда се изразява чрез:

 • Свеждане обема на отпадъците до минимум и управление и намаляване на технологичните отпадъци;
 • Мониторинг и документиране на въздействието върху състоянието на околната среда;
 • Свеждане до минимум на екологичните рискове и защита на работниците и населението;
 • Подобряване на квалификацията на служителите по отношение на оптималното използване на наличните ресурси;
 • Оптимизация на ресурсите и потреблението на енергия.

 

Нашите стандарти за здравословни и безопасни условия на труд
БЕЗОПАСЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС, СИГУРНИ КОРАБИ, ЗАЩИТЕНИ ХОРА


Започвайки през 1991 с шепа хора, ние отлично знаем колко важни са човешките ресурси. По тази причина, се стремим към силна и работеща политика за безопасни условия на труд и работна среда, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007.


Стремежът ни към безопасни условия на труд се изразява чрез:

 • Ефективно установяване и анализ на опасностите в работната среда;
 • Предприемане на всички необходими предпазни мерки за здравословен и безопасен работен процес с помощта на съответните ресурси;
 • Гарантиране спазването и постоянното наблюдение на приложимите правни и други изисквания по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.
 • Превенция на стреса и умората в работна среда
 • Нетолериране на опасно поведение по отношение на спазване изискванията за безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда.