Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомяваме Ви, че „МТГ-Делфин“ АД
има следното инвестиционно предложение:
Помпено напорна канализация в ПИ 27125.504.10, ПИ 27125.504.132, ПИ 27125.504.134, ПИ 27125.504.157 и ПИ 27125.504.158 и ПИ 27125.49.144 по Кадастралната карта на с. Езерово

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение се изразява в разширение на помпено напорна канализация и изграждането на ново участък с дължина 397,45 линейни метра в ПИ 27125.504.10, ПИ 27125.504.132, ПИ 27125.504.134, ПИ 27125.504.157 и ПИ 27125.504.158 и ПИ 27125.49.144 по Кадастралната карта на с. Езерово и присъединяването и към съществуващ тласкател HD-PE ф110/PN 10
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
За изграждане на трасето са предвидени изкопни работи с дължина 398 м и на дълбочина на 0,80 м, които ще се извършват със строителна механизация. Самият обект по същността си представлява изграждане на нова техническа инфраструктура, а именно – канализация. Допълнителна инфраструктура за обекта не се предвижда, тъй като канализацията се включва в съществуващ тласкател.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: За първата част от канализацията има удостоверение за въвеждане в експлоатация No22/02.04.2003г. на ДНСК-София. Инвестиционното предложение не променя устройствените показатели. За реализирането му е необходимо издаване на разрешение за строеж от Община Белослав.
4. Местоположение:
с.Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, ПИ 27125.504.10, ПИ 27125.504.132, ПИ 27125.504.134, ПИ 27125.504.157 и ПИ 27125.504.158 и ПИ 27125.49.144 по Кадастралната карта на с. Езерово
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
Използването на природни ресурси не се предвиждат нито в етапа на изграждане, нито в етапа на експлоатация. Дружеството има сключен договор с „ВиК Варна“ ООД за отвеждане на битови отпадни води в канализационната мрежа на ВиК.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очакват такива
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Няма да бъдат емитирани вредни вещества във въздуха.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на преустройството – около 0,5 м3 строителни отпадъци (отпадъци от тръби и геотекстил). Опасни вещества няма да бъдат емитирани. Отпадъците ще се предадат на депо за строителни отпадъци, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО
Предвид малкият диаметър на тръбите, които ще се полагат, земните маси от изкопа ще служат за обратен насип и остатъци от тях няма да има.
9. Отпадъчни води:

Очакваното количество битови отпадъчни води са около 1100÷3600 м3 месечно, които се отвеждат, чрез новата канализация в съществуващата такава
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
………n/a……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………