Уведомление за инвестиционно предложение

 Уведомяваме Ви, че “МТГ-Делфин” АД има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на Цех Корпусна подготовка “

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение е за изграждане на Цех за Корпусна подготовка на територията на „МТГ-Делфин“АД. Цехът предвижда да бъде изграден върху съществуваща открита корпусна площадка като същата ще бъде покрита. Основните дейности, които ще се извършват в цеха са рязане на профили и листи, заваряване на профили и листи, сглобка и заваряване на плоски секции. Същите тези дейности и към момента се извършват на същата тази площадка, но на открит терен при неконтролируеми условия. Извършените към момента корпусни дейности на открито ще се извършват на закрито, като по този начин ще се подобрят условията на труд и въздействието на корпусните дейности върху еколната среда. Разширение или изменение на производствената дейност не се предвижда.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ:

Основните процеси, които  ще бъдат извършвани в цеха са разкрой на стоманени профили и листи, заваряване и сглобка на плоски секции. Цехът се предвижда да бъде за до 20 /двадесет/ работници – корпусници, заварчици, общи работници, инжинерно-технически персонал. Размерите на цеха са: дължина – 120 м, широчина – 23 м, височина – 14,73 м. Конструкцията на обекта ще бъде метална конструкция с обшивка от панели върху пилотно фундирана основа. При изкопните работи няма да се използва взрив. За известиционното намерение не е необходимо да бъде изграждана нова техническа инфраструктура. Ще се използват съществуващите ел. и ВИК проводи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е част от ПУП – ПРЗ, удобрен със Заповед № 518/27.07.2006г. на кмета на Община Белослав.

4. Местоположение:

Село Езерово, общ. Белослав, Промишлена зона, ККЗ „МТГ-Делфин“, Поземлен имот №27125.504.172.

Обектът не е в близост и не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Нито по време на изграждане на обекта, нито по време на експлоатацията му няма да има трансгранично въздействие.

Не се предвижда схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството ще се използват строителни материали – бетон и метал. За нуждите на строителството ще се използва вода за питейни нужди, която ще се доставя по съществуващия водопровод. По верме на експлоатацията ще се използва отново вода за питейни нужди от съществуващия водопровод. Количествата вода ще се запазят същите каквито са и към момента тъй като обема на работа и броя работещи остава непроменен.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на експлоатация на цеха няма да бъдат емитирани приоритетни или опасни вещества по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството и експлоатацията няма да има излъчване на емисии вредни вещества във въздуха, тъй като дейностите , които ще се извършват в цеха не генерират такива.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителния процес се очаква да се генерират следните строителни отпадъци:

– земни маси, смесени с чакъл и камъни– около 150 м3, като чакъла и камъните ще бъдат сепарирани и използвани за обратен насип, а остатъка от земните маси ще бъдат депонирани на отредените за това места

– бетон – около 10 м3, който ще бъде депониран на депо за строителни отпадъци

– метални отпадъци – около 500 кг, който ще бъдат предадени за последващо оползотворяване.

По време на експлоатацията му ще се генерират следните видове отпадъци:

Черни  метали Код  16 01 17 – около 50 т годишно, който ще бъдат предавани за оползотворяване на дружество със съответния лиценз за това.

Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни метали Код 12 01 01 – около 3 тона годишно, който ще бъдат предавани за оползотворяване на дружество със съответния лиценз за това.

9. Отпадъчни води:

На територията на цеха не се предвижда използване на водни ресурси за промишлени, битови или др цели.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

На територията на цеха не се предвижда съхранение или използване на опасни химични вещества и смеси.

За контакт: Весела Андонова, тел: 052 644 534