Уведомление за инвестиционно предложение

 Уведомяваме Ви, че “МТГ-Делфин” АД има следното инвестиционно предложение:

Пристройка. Монтажен и Тръбарен Цех в УПИ 10/07210 – за кораборемонтна дейност /ПИ с идентификатор 27125.504.10/ по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варненска

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното намерение е за удължаване на съществуващия „Монтажен и тръбарен цех“ в УПИ 10/07210 – за кораборемонтна дейност /ПИ с идентификатор 27125.504.10/ по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варненска, на територията на  ККЗ „МТГ-Делфин“, въведен в експлоатация с Удостоверение №2/16.01.2018 г.

Цехът предвижда да бъде изграден като удължение от едната страна на съществуващия цех.  Основните дейности, които ще се извършват в удължената част на цеха са студено –механично огъване нa тръби посредством тръбоогъваща машина.  Същите тези дейности и към момента се извършват в съществуващия цех. Удължаването на цеха ще даде възможност за осъвременяване на използваното оборудването, като по този начин ще се подобрят условията на труд и ще доведе до намаляване на използваните енергии.   Разширение или изменение на производствената дейност в цеха не се предвижда.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ:

Основните процеси, които  ще бъдат извършвани в цеха са студено-механично огъване на тръби. Удължаването на се предвижда да бъде за до 5 /пет/ работници – тръбари и  инженерно-технически персонал. Размерите на пристройката на цеха са: дължина – 16 м, широчина – 13 м, височина – 10,41 м. Конструкцията на обекта ще бъде метална конструкция с обшивка от панели върху съществуваща бетонова площадка. Не се предвиждат изкопни работи. За инвестиционното намерение не е необходимо да бъде изграждана нова техническа инфраструктура. Ще се използват съществуващите ел. и ВИК проводи.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Инвестиционното намерение е част от ПУП – ПРЗ, удобрен със Заповед № 518/27.07.2006г. на кмета на Община Белослав и удължаване на съществуващия Монтажен и тръбарен цех“ в УПИ 10/07210 – за кораборемонтна дейност /ПИ с идентификатор 27125.504.10/ по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варненска, на територията на  ККЗ „МТГ-Делфин“, въведен в експлоатация с Удостоверение №2/16.01.2018 г

4. Местоположение:

Село Езерово, общ. Белослав, Промишлена зона, ККЗ „МТГ-Делфин“, Поземлен имот27125.504.157.

Обектът не е в близост и не засяга обекти от Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Нито по време на изграждане на обекта, нито по време на експлоатацията му няма да има трансгранично въздействие.

Не се предвижда схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството ще се използват строителни материали – метал и стенни и покривни панели. За нуждите на строителството ще се използва вода за питейни нужди, която ще се доставя по съществуващия водопровод. По време на експлоатацията ще се използва отново вода за питейни нужди от съществуващия водопровод. Количествата вода ще се запазят същите каквито са и към момента тъй като обема на работа и броя работещи остава непроменен.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на експлоатация на цеха няма да бъдат емитирани приоритетни или опасни вещества по смисъла на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството и експлоатацията няма да има излъчване на емисии вредни вещества във въздуха, тъй като дейностите , които ще се извършват в цеха не генерират такива.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителния процес се очаква да се генерират следните строителни отпадъци:

– метални отпадъци – около 200 кг, който ще бъдат предадени за последващо оползотворяване.

По време на експлоатацията му ще се генерират следните видове отпадъци:

Черни  метали Код  16 01 17 – около 5 т годишно, който ще бъдат предавани за оползотворяване на дружество със съответния лиценз за това.

Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни метали Код 12 01 01 – около 0,5 тона годишно, който ще бъдат предавани за оползотворяване на дружество със съответния лиценз за това.

9. Отпадъчни води:

На територията на цеха не се предвижда използване на водни ресурси за промишлени, битови или др цели.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

На територията на цеха не се предвижда съхранение или използване на опасни химични вещества и смеси.