Уведомление за инвестиционно предложение

от „МТГ-Делфин“ АД, гр.Варна, ЕИК 103193349,

гр.Варна, ул.“Дръзки“ 8
052 602074, email hidden; JavaScript is required
Уведомяваме Ви, че „МТГ-Делфин“ АД
има следното инвестиционно предложение:
Преустройство и промяна предназначение на магазин за нехранителни стоки №1 и кафе –бар, в жилища Блок 5 (ПИ 27125.501.453) Жилищен комплекс, общ.Белослав, с. Езерово, кв. 30, УПИ VI

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение се изразява в изменение предназначението на съществуващи самостоятелни обекти в сграда както следва: промяна на обект магазин за нехранителни стоки № 1 (С.О.С. 27125.501.453.1.12) в жилище (апартамент 12) със застроена площ от 59,8 кв.м, състоящо се от дневна, кухня трапезария, две стаи, баня, WC и складово помещение и кафе – бар (С.О.С. 27125.501.453.1.13) в жилище (апартамент 13) със застроена 66,5 кв.м., състоящ се от дневна, кухня трапезария, две спални, баня, WC и складово помещение.

С инвестиционното намерение се запазват и не се променят контурите на съществуващите обекти, на сградата, на фасадата или фасадните отвори, на вертикалната планировка. Не се засягат и конструктивните елементи на сградата, където са разположени обектите. Отопление, ел. инсталация, вентилация и ВиК са съобразени със съществуващите такива. Предвижда изграждане на преградни зидове (стени) в обектите 12 см.

За имота ПИ 27125.501.453 в който е построена сградата, в което са разположени обектите, чиято промяна обхваща инвестиционното намерение има влязъл сила ПУП. Инвестиционното предложение не променя устройствените показатели на така одобрения ПУП.

с.Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, ул.“Черно море“ № 36 обекти С.О.С. 27125.501.453.1.12 и С.О.С. 27125.501.453.1.13

Запазена е съществуващата ВиК мрежа за битови нужди в обектите за което има сключен договор с „ВиК Варна“ ООД. Други природни ресурси не се предвиждат.

По време на преустройството – около 0,5 м3 строителни отпадъци. Опасни вещества няма да бъдат емитирани. Отпадъците ще се предадат на депо за строителни отпадъци, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО
По време на експлоатацията – битови отпадъци от жилищен имот, които ще бъдат предавани на общинската фирма събираща битови отпадъци на територията на с. Езерово.

Очакваното количество битови отпадъчни води са около 10 м3 месечно, които се отвеждат в съществуващата сградна канализация