Уведомление

Във връзка с инвестиционното ни предложение за „Изграждане на площадкова битова канализация в имоти с идентификатори 27125.504.10, 27125.504.132, 27125.504.134, 27125.504.4 и 27125.504.149 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, с настоящото Ви уведомяваме, че са настъпили следните промени в него:
1. Променена е новата част на трасето на канализацията, като същата е изместена по границата на предишното трасе и минава в имоти: 27125.504.10, 27125.504.132, 27125.504.134, 27125.504.157 и 27125.504.158 и 27125.49.144 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав
2. Дължината на новото трасе предвид това, че вече минава по права линия е намелена от 445 м на 397,45 м
3. Променено е и наименованието на обекта на „Помпено напорна канализация в ПИ 27125.504.10, ПИ 27125.504.132, ПИ 27125.504.134, ПИ 27125.504.157 и ПИ 27125.504.158 и ПИ 27125.49.144 по Кадастралната карта на с. Езерово“.

Всички други условия на инвестиционното ни предложение по посочения по-горе Ваш номер остават непроменени.
В приложение прилагаме ново попълнено Уведомление за инвестиционно предложение (Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) и Трасировъчен план на новото трасе.
Във връзка с така направените промени в инвестиционното предложение, моля да ни уведомите, необходимо ли е провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.