Уведомление

С настоящото съобщение и в изпълнение на задължението си по чл. 22, ал. 2 от НАРЕДБА № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти бихме желали да се обърнем към пристанищните оператори, получили достъп до пазара на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ и с ползвателите на услуги и техните представители в ККЗ „МТГ-Делфин“ АД с цел запознаване с проект на Плана за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност на „МТГ-Делфин“ АД.
Заявяваме нашата готовност да проведем косултации, като отправите своите писмени предложения и възражения или организираме обществено обсъждане. Моля изпращайте Вашите становища на адрес: гр. Варна, ул. „Дръзки“ № 8 или емайл: email hidden; JavaScript is required в 14-дневен срок, считано от днес – 06.07.2020 г., датата на публикуване на това съобщение. В случай, че не постъпят в срока такива, ще считаме, че изготвения План е разгледан и приет без забележки и може да се представи пред ИА „Морска администрация“ за одобрение.